Įkurta 1949-ais metais

Apie mus

Mes esame čia.
Mes - pasaulio lietuviai.
Mes - Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes - mokiniai, mokytojai, tėvai.
Mes - didelė lietuviška šeima.
Mes branginame lietuvių kalbą, istoriją bei kultūrą.
Lietuvybė - tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - Bostono lituanistinė mokykla.

Bostono lituanistinės mokyklos užuomazgos siekia 1947-uosius metus, kuomet Tremtinių ratelis įsteigė lietuvių ir anglų kalbos kursus, kurie per porą metų (1949) peraugo i Šeštadieninę mokyklą tremtinių vaikams.1950 m. buvo atidaryta vasaros mokykla, o rudenį-Bostono lituanistinė mokykla. Mokykloje per 70 metų darbavosi nemažas būrys žymių pedagogų-Vladas Kulbokas, Kazys Mockus, Antanas Gustaitis, J. Vaičaitis, poetas Bernardas Brazdžionis, antropologė prof. Marija Gimbutienė. Pastaraisiais dešmtmečiais daug laiko ir jėgų mokyklai paaukojo Aldona Dabrilienė, Lina Senutienė, Danutė Kazakaitienė, Rita Štuopienė, Daiva Navickienė ir daugybė kitų lietuvybei atsidavusių mokytojų. Nuo 2011 m. rudens mokyklai vadovauja Gailutė Urbonaitė - Narkevičienė, pavaduotoja - Ramunė Keegan. 

Šiuo metu mokykloje įvairiu būdu mokosi per pusantro šimto vaikų ir suaugusių. Veikia Pipirų ratelis patiems mažiausiems (18 -36 mėn.), mokoma nuotoliniu būdu. Nuotolinė mokykla ypatingai sustiprėjo ir išsiplėtė, joje mokosi bemaž pusė mūsų mokinių. Mokiniai atstovauja įvairias  lietuvių išeivijos kartas, todėl ir jų kalbos mokėjimo lygis yra nevienodas. Sudarydami klases, stengiamės atkreipti į tai dėmesį. Be lietuvių kalbos, istorijos bei geografijos  nuo lopšelio iki 10-os klasės  mokomės etnokultūros, tautinių dainų ir šokių.   Tradicinis "Skaitymo maratonas" virsta Kredito Unijos Taupa Maratonu. Spalio pabaigoje vyksta Kaukių paradas, o prieš Šv. Kalėdas Bostono  lietuvių bendruomenės nariai noriai klausosi kalėdinių giesmių ir stebi mūsų kalėdinų vaidinimą.  Vasario 16-ą pažymime dalyvaudami iškilmingame minėjime, o žiemą palydime užgavėniškų blynų baliumi. Šv. Velykų proga lietuvių papročiu ridename margučius,  Šeimos dienai - paruošiame smagią programą. Mokslo metai pabaigiami iškilmingomis abiturientų išleistuvėmis. Vasarą mokyklos bendruomenė kviečiama į Jonines "Neringos" stovykloje. 2019 m. lapkričio 16 iškilmingai minėjome mokyklos 70-metį, įvykių ir naujienų daug kviečiame pasižiūrėti Įvykių kroniką. 

Per pastaruosius kelerius metus mokykla sukūrė nuotolinio mokymo padalinį, kuriame mokosi didelis būrys suaugusiųjų ir apie 60 vaikų iš visos Šiaurės Amerikos.