Įkurta 1949-ais metais

Mokytojos Aldonos Dabrilienės vardo stipendija

Stipendija skiriama BLM absolventui, kuris sėkmingai mokėsi mokykloje bent 10 metų ir dirbo bent dvejus metus.
Aldona Dabrilienė

Aldona Šaikūnaitė Dabrilienė (1925 - 2018) užaugo Kaune. Ji pasitraukė iš Lietuvos į vakarus su tėvais ir broliu būdama 16 metų. Jie patyrė Berlyno bombordavimą karo gale. Karui pasibaigus Aldona susituokė Vokietijoje su Jeronimu Vytautu Dabrila ir 1950 metais apsigyveno JAV. Bostone susilaukė trijų vaikų - Aldonos, Vyto ir Lino Dabrilų.

Aldona Dabrilienė virš 40 metų dėstė Bostono Lituanistinėje Mokykloje. Ji buvo mokinių mylima ir gerbiama. Ji daug reikalavo iš mokinių, ir jie jai labai stengėsi. Mokiniai jautė jos meilę. Ji kūrybingai pristatydavo pamokas.  Mokiniai kurdavo įvairius vaidinimus pagal Lietuvos istoriją. Jie parašydavo tuos vaidinimus, sukurdavo kostiumus ir išmokdavo eilutes, kad galėtų suvaidinti su pasididžiavimu kitoms klasėms. Mokiniai rinkdavo taškus - už atliktus namų darbus, už mokyklos lankymą, už gerą elgesį klasėje, ir t.t. Ji organizavo meno konkursus, lietuvių kalbos žaidimus ir įvairūs užsiėmimus. Aldona Dabrilienė didžiavosi būdama Bostono lituanistinės mokyklos mokytoja.

Aldona Dabriliene su mokiniais
Aldona Dabrilienė su mokiniais