Įkurta 1949-ais metais

Stipendijos

Bostono lituanistinė mokykla skiria šias vardines stipendijas, norėdama įamžinti šviesų mokytojų-veteranų atminimą ir paskatinti abiturientus dirbti arba savanoriauti mokykloje.

Stipendija skiriama BLM absolventui, kuris sėkmingai mokėsi mokykloje bent 10 metų ir dirbo bent dvejus metus.
Aldona Dabrilienė

Aldona Šaikūnaitė Dabrilienė (1925 - 2018) užaugo Kaune. Ji pasitraukė iš Lietuvos į vakarus su tėvais ir broliu būdama 16 metų. Jie patyrė Berlyno bombordavimą karo gale. Karui pasibaigus Aldona susituokė Vokietijoje su Jeronimu Vytautu Dabrila ir 1950 metais apsigyveno JAV. Bostone susilaukė trijų vaikų - Aldonos, Vyto ir Lino Dabrilų.

Aldona Dabrilienė virš 40 metų dėstė Bostono Lituanistinėje Mokykloje. Ji buvo mokinių mylima ir gerbiama. Ji daug reikalavo iš mokinių, ir jie jai labai stengėsi. Mokiniai jautė jos meilę. Ji kūrybingai pristatydavo pamokas.  Mokiniai kurdavo įvairius vaidinimus pagal Lietuvos istoriją. Jie parašydavo tuos vaidinimus, sukurdavo kostiumus ir išmokdavo eilutes, kad galėtų suvaidinti su pasididžiavimu kitoms klasėms. Mokiniai… skaityti toliau

P. Liudos Senutienės stipendija, skiriama buvusiam BLM mokiniui, kuris dirbo mokytoju mokykloje bent dvejus metus.
Liuda Senutienė

Liuda Krivaitytė-Senutienė (1921 - 2021) gimė 1921 metais Kaune. Ukmergėje baigė mokytojų seminariją. Neužilgo Vilniaus kraštas grįžo Lietuvai ir sostinėje labai trūko lietuvių mokytojų. Jausdama pareigą padėti Lietuvai, Liuda persikraustė į Vilnių ir mokytojavo Dariaus ir Girėno mokykloje. Vilniuje Liuda patyrė atgimstančios Lietuvos džiaugsmą, išgyveno rusų okupaciją ir trėmimus bei vokiečių okupaciją ir badą. Artėjant rusų kariuomenei, šeima, stumdama kūdikio Gediminą vežimėlį, su lagaminas rankose, išbėgo iš Vilnius likus vos dviems dienoms iki rusų įsiveržimo. Jeigu jauna šeima būtų likusi Vilniuje, juos būtų ištrėmę į Sibirą – jie jau buvo trėmiamųjų sąrašuose.
Šeima pasitraukė į Vokietiją, kur buvo paskirta į Hanau karo pabėgėlių stovyklą. Ten Liuda dirbo… skaityti toliau